๖ เดือน ๖ คุณภาพการศึกษา

๖ เดือน ๖ คุณภาพการศึกษา


การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๑) เป็นภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ๔ ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ คนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่และระบบบริหารจัดการใหม่ ซึ่งภารกิจหลายเรื่องมีความก้าวหน้าประสบผลสำเร็จให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และปรากฏสู่สายตาสาธารณชน การสานต่องานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อจากนี้ จะเป็นภารกิจพิเศษที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นภายใต้จุดเน้นการดำเนินนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพการศึกษา (ตุลาคม ๒๕๕๓ – เมษายน ๒๕๕๔) ประกอบด้วย ๑) เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ๒) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๓) คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ๔) คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ โดยส่งเสริมให้มีโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษาให้มากขึ้น ๕) คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ ๖) คุณภาพครู โดยจะดำเนินการพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อร่วมนำการศึกษาไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้ที่มีความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์สืบไป


 


 


แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.