๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ(3)


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ