๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1)


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง