๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 10 ม.ค. 63)


 


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง