๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

Downloadไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง