๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม(7)


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ