127 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ศธ. สมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโส รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหอประชุมคุรุสภา

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีสงฆ์เวลา 07.30 น. โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัด ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 128 รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นเวลา 10.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 89 ราย อ่านสารจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร
์โอชา นายกรัฐมนตรี และคำปราศรัยของ
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

ปลัด ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาอย่างมาก เห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ เช่น การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย เป็นต้น ซึ่งสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญอย่างยิ่ง

สำหรับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 โดยมีรางวัลประกอบด้วยประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับมอบรางวัลจำนวน 89 ราย

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี ภายใต้ชื่อ “มหามงคลวาร กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี” ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1- 9 และการศึกษาไทยแต่ละสมัย, พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย และการขับเคลื่อนพัฒนางานด้านการศึกษา 4 ด้านพัฒนา สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อมอบให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และส่วนราชการต่าง ๆ

   
     
   
   

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, อานนท์ วิชยานนท์
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร