180 วัน ร้อยเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา

180 วัน ร้อยเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาผลสำเร็จและความก้าวหน้าของการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-กรกฎาคม 2553) ที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างเต็มที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการศึกษาของชาติผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ ทั้งโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และโครงการที่ต้องดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงตอบสนองการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนในอนาคต


 


เอกสารฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ไฟล์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.