3 ปีแห่งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

เมื่อปี ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้” หรือที่เรียกกันว่า “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)” เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ

จากวันนั้นจนวันนี้
มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม อาทิ

การเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สถานศึกษาทุกสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมที่ปลูกฝังความรักและการธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของทุกศาสนา กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.ได้จัดอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับครูวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด-อำเภอ เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชน

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) โดยนักเรียนจะได้รับสวัสดิการด้านที่พัก อาหาร ๓ มื้อ และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ในปีการศึกษานี้ สพฐ.เปิดรับนักเรียน ๖๔ แห่ง ๔,๒๕๒ คน และระดับ ปวช./ปวส. ของอาชีวะอีก ๔ แห่ง ๓๘๒ คน

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนที่มีความถนัดทางด้านกีฬาให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๔๓๖ คน ใน ๑๐ ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ปันจักสีลัต มวยไทย ฟุตซอล บาสเกตบอล เทควันโด กรีฑา และฮอกกี้

ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และสำนักงาน กศน. มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมรวมทั้งสิ้น ๓,๗๖๐ คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด

การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของพื้นที่

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งจะดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๕ ศูนย์ เน้นการใช้ Big Data System เพื่อสำรวจความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ ปัจจุบันมีบริษัทพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกว่า ๕๐๐ บริษัท นับเป็นครั้งแรกของระบบกำลังคนที่สถานประกอบการให้ความร่วมมือป้อนข้อมูลความต้องการตำแหน่งงาน ๓ ปีข้างหน้า และจะมีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการอ่านออก เขียนได้

ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาครู ด้านการคิดค้นและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการสอนที่ช่วยแก้ปัญหาของนักเรียนทั้ง ๔ ทักษะ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เน้นให้นักเรียนชั้น ป. ๑–๓ อ่านออกเขียนได้ และ ป.๔–๖ อ่านคล่องเขียนคล่องเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้รวบรวมนวัตกรรม (Best Practice) ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา)

มีการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้มีตาดีกาในนราธิวาสได้ใช้หลักสูตร ๖๒.๖๙% ปัตตานี ๖๔.๕๔% ยะลา ๕๔.๓๗% สงขลา (๔ อำเภอ) ๒๘.๓๐% และสตูล ๘๐% และตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรตาดีกาและหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร การจัดพิมพ์หลักสูตร หนังสือเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

การจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

ได้สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ๔๘๖ แห่ง ผู้เรียน ๔๓,๓๕๐ คน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน จบแล้วได้วุฒิทางการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเร่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอนของโต๊ะครู ในจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

เป็นการให้ความช่วยเหลือประชากรที่อยู่ในวัยเรียน (อายุ ๓-๑๘ ปี) ให้ได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ซึ่งมีประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่นอกระบบการศึกษา ๔๕,๒๘๙ คน หรือ ๖.๒๐% จำแนกเป็นเด็กปกติที่ไม่ได้เรียน ๒๒,๗๖๖ คน เด็กออกกลางคัน ๑๓,๙๗๓ คน เด็กพิการ ๒,๑๙๒ คน และเด็กจบ ม.๓ ไม่ได้เรียนต่อ ๖,๓๕๘ คน มีหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดหาสถานที่เรียนโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ได้แก่ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้บริหารสถานศึกษาระดับอำเภอ สามารถให้ความช่วยเหลือได้แล้ว ๙,๕๑๒ คน คิดเป็น ๒๑%

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ จะทำให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ


*เผยแพร่ใน นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2561
**โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

Written by กระทรวงศึกษาธิการ
Photo Credit กลุ่มสารนิเทศ สป. และ ศธ.ส่วนหน้า
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร