3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo facebook: Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร