ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมให้การต้อนรับ

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายอาชีวศึกษาเกษตร และการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด

“โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ คุณครูให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และดิจิทัล (Digital) ในการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครู จะให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้ปฏิบัติงานจริง ทำงานเป็น พร้อมทั้งนำไปต่อยอดและปรับใช้การวิชาชีพตนในอนาคตได้ และยกระดับให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถด้านการทำเกษตรแบบดิจิทัล รองรับศตวรรษที่ 21 ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ใน วษท.อุทัยธานี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประจำ เรียนฟรี อยู่ฟรี และรับประทานอาหารฟรีทุกมื้อ สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นี้ จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรอง นักเรียนนักศึกษา ก่อนเข้าสู่ วษท. เพื่อให้มั่นใจว่า ทั้งครูและนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทุกคน จะต้องมีความปลอดภัย มั่นใจได้จริง

หลังจากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมการเรียนการสอนภายใน วษท.อุทัยธานี อาทิ ห้องเรียนทางด้านการเกษตรฯ ศูนย์การเรียนรู้กระบือต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สูตรการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการเห็ด การเตรียมการที่พักของนักเรียนนักศึกษา โรงอาหาร พร้อมการปลูกต้นไม้ประดู่ป่า เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ วษท.อุทัยธานี

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/6/2563