ครูกัลยา หนุนการประชุม วทร. ครั้งที่ 24 หวังแม่พิมพ์ สร้างนักเรียนไทย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ครูประจำการ, ครูอัตราจ้าง, บุคลากรทางการศึกษา, นิสิต นักศึกษา, บุคคลทั่วไป และบุคลากร ของ สสวท. เข้าร่วม ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อาคาร 15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 หรือ วทร. 24 ในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ ซึ่งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิทยาการที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

 

การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาตินั้น มีส่วนช่วยสะท้อนภาพวิทยาการดังกล่าว จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 24 ภายใต้ความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน คือ 1) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2) มหาวิทยาลัยบูรพา และ 3) สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบในทุกระดับการศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาชาติ

 

“ทั้งนี้ ขออำนวยพรให้การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร 24) ในรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ ลุล่วง และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตัวท่านเอง และสร้างนักเรียนไทย ให้เป็นพลเมืองที่จะเติบโตเป็นคนดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราสืบต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/4/2564