ASEAN Debsirin Knowledge Camp

จังหวัดสมุทรปราการม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดค่าย ASEAN Debsirin Knowledge Camp 2016 หรือ “กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ สู่อาเซียน 2016” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานตากอากาศบางปู โดยมีครูและนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั่วประเทศ 10 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 240 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 120 คน นักเรียนจากประเทศอาเซียน 36 คน นักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 คน และนักเรียนนักข่าวจากเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เจ้าภาพ 5 คน ที่เหลือเป็นครูและคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งหวังให้นักเรียนเยาวชนอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม เกิดความรักสามัคคีในเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งค่ายกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเยาวชนไปทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญ เช่น นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู ป้อมพระจุลฯ ป่าชายเลน พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์สยามในพิธีปิดครั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งให้ข้อคิดด้วยว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนหลวงพระราชทาน เช่นเดียวกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย ฯลฯ จึงฝากให้เยาวชนทุกคนมีความรัก สามัคคี ร่วมใจกันด้วยความสามัคคีและความสร้างสรรค์ในเครือข่ายสำหรับผู้อื่น เช่น การใช้ Social Media ที่ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ต่อสังคมประเทศชาติ ดังเช่นในประเทศอื่น ๆ ที่เยาวชนเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างมีความเคร่งครัด มีศีลธรรมจรรยาในเรื่องเหล่านี้มาก


นอกจากนี้ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยเศร้าโศกทั้งประเทศ อันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทุกอย่างคือชีวิตที่เป็นธรรมชาติ มีเกิด มีดับ แต่ความดีความงามจะสถิตเสถียร ไม่มีจากเราไปไหน เรามีต้นแบบที่ดีคือในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน และเป็นที่รักของคนทั้งประเทศตราบจนวันนี้จึงขอให้ทุกคนมีกำลังใจ รักกัน ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นธรรมาภิบาล อยากเห็นคนไทยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นประเทศที่มีคุณธรรม ไม่ใช่พูดอย่างทำอย่าง หวังว่านักเรียนเยาวชนทุกคนจะช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลิ่นดี: ถ่ายภาพ
2/2/2560