ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการรอบรั้วเสมาช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็นการสำรวจโรงเรียนขนาดเล็ก และผลการสอบ O-Net (ตามนโยบายปลัด ศธ.)

จำนวนทั้งหมด4864รายการ

1 2 271
Top