แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บริการ Download การเรียนการสอน

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
ภาพถ่ายในงานการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
รวมคำสั่งของ ศปท.ศธ.
รายงานการประเมินผลการจัดงานวันครู ครั้งที่  63  พ.ศ. 2562 และการจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ
รายงานการเงินประจำปี 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทั้งหมด362รายการ

1 2 21
Top