ECC จ.ระยอง

จังหวัดระยองกระทรวงศึกษาธิการ มอบ กศจ.ระยอง
จัดเตรียมแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(
Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมี
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมประชุมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมปทุมวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง,
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
, ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
, นายอำนาจ วิชยานุวัติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
, นายธวัชชัย อุ่ยพานิช
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
, รวมทั้งผู้แทนภาคส่วนราชการ,
ภาคเอกชน, สถานศึกษา, สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
จังหวัดระยองถือเป็นจังหวัดที่สามของพื้นที่
EEC ที่จะต้องวางแผนจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน การคมนาคม ตลอดจนการขนส่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ยากนัก
โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจ
และจากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ทั้งระดับชั้น
ป.
6 ม.3 และ ม.6 มีระดับคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเกือบทุกวิชา
ประกอบกับยังเป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษาที่สำคัญ อาทิ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป็นต้น ถือเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เพื่อไปขับเคลื่อน
EEC ให้ตรงกับเป้าหมายพัฒนาประเทศของรัฐบาลต่อไป

จึงขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและสาธารณชน
เกี่ยวกับการดำเนินงานบูรณาการการศึกษาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้สะท้อนกลับถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานดังกล่าว
และพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและบริบทของตนเองต่อไป

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ยินดีที่จะร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่งถือเป็นรูปแบบพิเศษของพิเศษ ที่จะต้องพิเศษมากกว่าปกติ พร้อมทั้งจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการประชุม
นำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขให้การดำเนินงานราบรื่น มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้


นายสุรศักดิ์
เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง
กล่าวว่า จังหวัดระยองมีภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่ง และได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามขา คือ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว
ในส่วนของการศึกษา มีสถานศึกษารวม 304 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย 1 แห่ง
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
11 แห่ง โรงเรียน 248 แห่ง (สังกัด สพฐ. 225 แห่ง และสังกัดท้องถิ่น 23
แห่ง) โรงเรียนเอกชน 30 แห่ง
โรงเรียนพระพุทธศาสนา
4 แห่ง สถานศึกษาของ กศน. 8 แห่ง และสถานศึกษาของ ปตท. 2 แห่ง
(สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์) ได้จัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดระยอง
ปี
2560-2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุน
  การบูรณาการหลักสูตร การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้
  ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานการศึกษา

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร
  คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  กศจ.ระยอง มีความคาดหวังว่าการศึกษาจะช่วยสร้างให้เด็ก
  เยาวชน และชาวระยอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  มีศักยภาพในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัด ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว
  เป็นเมืองท่องเที่ยว และเกษตรชีวภาพที่น่าอยู่อาศัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  โดยมีสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน คือ มุ่งหวังให้บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  มีความเข้าใจ ให้ความสำคัญ
  และร่วมมือกันจัดการศึกษาแบบบูรณาการในแต่ละระดับอย่างเข้มข้น จริงจัง
  มากยิ่งขึ้นไปอีก


  นายธวัชชัย อุ่ยพานิช
  ศึกษาธิการจังหวัด
  กล่าวถึงรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง
  ว่า กศจ. ระยอง ได้จัดประชุมชี้แจงและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน
  2559 ภายใต้วิสัยทัศน์
  คุณธรรมนำสังคมแห่งการเรียนรู้
  สู่คุณภาพผู้เรียนและชีวิตอย่างสมดุล รักษ์ระยอง บนวิถีประชาคมโลก
  และได้กำหนดเป้าประสงค์การจัดการศึกษาแต่ละระดับ
  ดังนี้

 • ปฐมวัย รักระยอง มองประชาคมโลก

 • ประถมศึกษา ภูมิใจในความเป็นระยอง รู้จักประชาคมโลก

 • มัธยมศึกษาตอนต้น รักษ์ระยอง อยู่ร่วมกับประชาคมโลก

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พัฒนาระยองสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นประชาคมโลก

  โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญ
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  ดังนี้

 • โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียน โรงงาน ที่จะมีการพัฒนาอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
  ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

 • โครงการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  ตลอดชีวิต

 • โครงการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง โดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เช่น สสค. เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในระยะยาว

 • โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการมีงานทำของจังหวัดระยอง เน้นเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยถึงระดับอาชีวศึกษา
  ใน
  3 ด้านหลัก
  ได้แก่ คุณลักษณะพิสัย ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

 • โครงการจัดเก็บข้อมูลความต้องการแรงงานจังหวัดระยอง โดยบูรณาการเชื่อมโยงตามนโยบายประชารัฐ คือภาครัฐ
  ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ความสามารถในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา
  และความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
  (อบจ.ระยอง)
  เพื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาเฉพาะทาง
  รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและ
  Thailand 4.0

  นอกจากนี้ มีโครงการสำคัญที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  อาทิ สมาคมเพื่อชุมชน
  , มหกรรมการศึกษา Rayong Educaton Expo, เพื่อนชุมชนติวเตอร์,
  ทุนการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น


  รศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  วิทยาเขตระยอง
  กล่าวว่า
  มหาวิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาเน้นวิศวะปฏิบัติ ตามหลักสูตรเยอรมนี
  (เทคนิคไทย-เยอรมัน) ใน
  3 สาขาวิชา
  คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการบริหารจัดการ
  โดยกำหนดเกณฑ์การรับผู้เรียนในสัดส่วน ระยอง
  50 : อื่น ๆ 50
  เพื่อผลิตคนรองรับการพัฒนาจังหวัดโดยคนระยองเอง

  ในส่วนของการให้บริการวิชาการ
  ได้ดำเนินการในหลายส่วน
  ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบให้กับภาคอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ
  ด้านโลจิสติกส์ ด้านอนุรักษ์พลังงาน โรงงานกำจัดขยะ-บำบัดน้ำเสีย-อากาศเสีย
  เป็นต้น
  , โครงการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ
  ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ผลิตและคิดค้นนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมภายในจังหวัด
  ,
  การให้บริการข้อมูลและเป็นที่ปรึกษา, การเตรียมเปิดหลักสูตร
  เตรียมวิศวะเพื่อปูทางผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
  ก้าวสู่การเป็นวิศวะไทย-เยอรมันพันธุ์แท้ เป็นต้น


  นายสมชาย ธำรงสุข
  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
  กล่าวว่า ปัจจุบันดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกับ
  มจพ. วิทยาเขตระยอง ตามหลักการของเทคนิคไทย-เยอรมัน ในรูปแบบทวิภาคี โดยมีจุดเน้นสำคัญ
  คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะจากการปฏิบัติงานจริง

  นอกจากนี้ ได้วางแผนงานเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
  ในปีการศึกษา
  2560 ภายใต้หลักการสำคัญ
  คือ

 • การทำให้วิทยาลัยเป็นเลิศทางการศึกษาเฉพาะทาง เน้นเปิดสาขาวิชาใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม

 • การปรับค่านิยมและภาพลักษณ์ โดยจัดทวิภาคีร่วมกับโรงเรียน
  จัดตั้งเครือข่ายร่วมกัน การศึกษาดูงาน ฯลฯ

 • การประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  การจัดหาตลาดแรงงานรองรับ การให้ทุนการศึกษา การทำให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพที่ชัดเจน
  เป็นต้น

 • การจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ โดยจัดในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคยุโรป

 • ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการมีส่วนร่วมจัดสรรทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษา


  นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
  กล่าวว่า
  กศน.เน้นจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนวัยแรงงาน ผู้ด้อยโอกาส
  ผู้ขาดโอกาส และผู้พลาดโอกาส โดยมีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
  รวม
  182 แห่ง
  ได้แก่ กศน.อำเภอ
  8 แห่ง กศน.ตำบล 58 แห่ง
  และแหล่งเรียนรู้
  116 แห่ง

  ในส่วนของการบูรณาการจัดการศึกษา
  เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แบ่งเป็น
  3 ยุทธศาสตร์
  คือ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยว
  โดยดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด อาทิ จัดหลักสูตร ปวช.ทวิศึกษา
  เปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน การจัดทำสื่อการเรียนรู้
  เป็นต้น

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเรียนรู้ในชุมชน
  โดยส่งเสริมทักษะอาชีพต่าง ๆ แก่สตรีและชุมชน ได้แก่ หลักสูตรเบเกอรี่
  หลักสูตรผ้าควิลน์ หลักสูตรนวดแผนไทย นอกจากนี้ได้จัดหลักสูตรตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาด
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพแรงงาน
  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพแรงงานด้านช่างพื้นฐานในทุกวันอาทิตย์ โดยจัดสอนภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านแก่ผู้ประกอบการ
  นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้สนใจ


  นายปรัชญา สมะลาภา
  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
  ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า ควรพัฒนาให้การจัดการศึกษาของจังหวัด
  มีความยืดหยุ่นและแปรผันตามความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันเวลา
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการแรงงานในอนาคตที่จะผูกโยงกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของผู้ที่ใช้แรงงาน
  ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและหารือร่วมกับผู้ใช้แรงงานในพื้นที่โดยตรง เช่น
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (
  BOI) สายการบินพาณิชย์ เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนการเป็น
  Smart City ของจังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา

  โดยคาดหวังว่า การศึกษาจะช่วยสนับสนุน
  จัดทำ หรือคัดสรรเนื้อหา และสื่อการเรียนการสอนมาเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  โดยอาจจัดหาครูที่มีความรู้ความสามารถ มาถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาที่เข้าใจได้ยาก
  เป็นต้น


  นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
  ว่า เป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมร่วมกับเอกชน เขตประกอบอุตสาหกรรม