EDU Digital 2019 ภาคใต้

สพฐ.ขับเคลื่อนการศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่อ EDU Digital 2019 ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมือกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งแนวทางบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0 เพื่อพลังที่จะนำเทคโนโลยีไปลดทอนความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้ (9 มีนาคม 2562) พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ เป็นประธาน​เปิด​การประชุม​วิชาการ “EDU Digital 2019″ การขับเคลื่อน​การศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคใต้  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 500 คน


พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์กุล กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น อุปกรณ์นวัตกรรมที่ทันสมัยมีราคาสูงขึ้นตามลำดับ เราจึงควรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เช่น Smartphone นอกจากจะใช้เป็นมือถือเพื่อโทรติดต่อหรือส่งข้อความแล้ว ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย เช่น นาฬิกาปลุก อุปกรณ์นำทาง การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ (Mobile Banking) ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว รวมทั้งปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานด้วย


รัฐบาลปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัล มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ตลอดจนร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและ Social Media อย่างสร้างสรรค์ โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, การใช้ Digital Platform ในการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ” ที่จะมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาอย่างสมดุล


ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาในช่วงระยะเวลา 4 ปีกว่าที่ผ่านมา โดย รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มีนโยบายให้นำระบบ DLTV มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ และ DLIT ในโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Echo English ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ รมว.ศธ.(นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ต้องการให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้แอพดังกล่าวเพื่อเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านมือถือได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา


สำหรับการจัดงาน EDU Digital 2019 ภาคใต้ในครั้งนี้ เป็นงานสำคัญที่ ศธ.ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จึงได้จัดงานดังกล่าวใน 6 ภาค ซึ่งภาคใต้เป็นครั้งสุดท้ายในการจัดงานภายใต้ EDU Digital 2019  โดยคาดหวังที่จะให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ห้องเรียน พร้อมทั้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 ระดับ คือ กลุ่มผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับรู้ความก้าวหน้าและตามทันเทคโนโลยี สามารถเลือกเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนตัดสินใจในการบริหารจัดการหน่วยงานได้ ส่วนกลุ่มครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนตามความเหมาะสม เช่น Smart Classroom รวมทั้งการให้ความรู้แก่นักเรียนในการรู้เท่าทันสื่อ หรือการแชร์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีกรณี “ประชาทัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” อยู่หลายครั้ง เพราะบางครั้งเราอาจจะใส่ความรู้สึกหรือกระหน่ำความคิดเห็นมากจนเกินไป


พล.อ.สุทัศน์ กล่าวด้วยว่า หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไปนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDU Digital 2019” โดยเริ่มต้นในภาคใต้ชายแดน ซึ่งมีเสียงตอบรับที่ดีมากจากประชาชนที่เข้าร่วมงาน จึงได้ขยายการจัดงานให้ครบ 6 ภาค เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ที่สำคัญเป็นการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับมือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรได้มีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอนาคต


โดยกำหนดกรอบหัวข้อหลักสูตรการประชุม ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในห้องเรียน และวางแผนดำเนินงานภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และเกิดเครือข่ายในการนำเทคโนโลยีไปลดทอนความเหลื่อมล้ำ  และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


สำหรับการจัดงานภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 11 มีครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 500 คน ถือเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษา เป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ รองรับการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของภาคใต้ มีเนื้อหาการประชุมที่น่าสนใจ เช่น กระบวนการสร้างนวัตกรรมแบบ Google เพื่อพัฒนาการศึกษา, Digi Classroom ชั้นเรียนอัจฉริยะ, วิทยาการคำนวณกับจุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลง, ห้องเรียน 4.0 สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรมด้วย Digital Technology, การป้องกันตัวให้ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสวนา 5 กลุ่มที่น่าสนใจ คือ ทะลายความเหลื่อมล้ำและเปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้างด้วยโลกเสมือนจริง (AR & VR), เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ, เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้, การเรียนรู้ในห้องเรียนแห่งอนาคต และการบูรณาการศาสตร์วิชาเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.เขต 11 กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงาน EDU Digital 2019 ภาคใต้ ว่า สพม.เขต 11 ได้นำข้อสั่งการมาสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ทั้งการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของโรงเรียน ครู และนักเรียน มานำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีตัวอย่างของการนำไปใช้และต่อยอด จนไปถึงผลงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงที่จะต้องนำความรู้เกี่ยวกับ STEM มาผสมผสานเป็นผลงานและองค์ความรู้ที่อยู่ในงาน EDU Digital 2019 นี้เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากความคิดและการสร้างสรรค์โดยบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ


ซึ่งในพิธีเปิดครั้งนี้มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม, ศึกษาธิการ​จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ตลอดจนคณะวิทยากรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ปกรณ์ เรืองยิ่ง, อธิชนม์ สลางสิงห์
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร