ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี

เลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นายคมกฤช จันทร์ขจร

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

Top