FIFA 11 for Health

ให้โอวาทนักเรียนโครงการ FIFA 11 for Health


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก (FIFA 11 for Health) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ ฟีฟ่า (FIFA) ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการ “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก” (FIFA 11 for Health : a football-based health education programme for children) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชียที่ร่วมโครงการนี้ ความร่วมมือดังกล่าวได้ส่งผลให้มีการอบรมครูพลศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 16 โรงเรียน 32 คน เมื่อวันที่ 10-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ครูเหล่านั้นเป็น “Train the Trainer” พร้อมทั้งรับประกาศนียบัตรจาก FIFA เพื่อเป็นทีมหลักของไทยในการขยายผลไปยังโรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศในระยะต่อไป

จากการดำเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมา ครูพลศึกษาดังกล่าวได้นำความรู้ไปอบรมนักเรียนทั้ง 16 โรงเรียน โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 574 คน  สพฐ. จึงได้นำตัวแทนนักเรียนทั้ง 16 โรงเรียนๆ ละ 10 คน รวม 160 คน พร้อมครูผู้สอนและครูผู้ดูแล 48 คน เข้ามาอบรมระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการกับโรงเรียนอื่นๆ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้พบเพื่อนใหม่จาก 15 โรงเรียนด้วย

นอกจากนี้ ผลจากการประเมินนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนนำร่อง พบว่านักเรียนมีความตั้งใจ สนใจกับการเรียนการสอน และครูผู้ฝึกสอนได้รายงานว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงกับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  เช่น เด็กมีความสนใจและมีทักษะทางด้านกีฬามากขึ้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ไม่ป่วยง่ายๆ มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น ซึ่งหากดำเนินการขยายผลโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องไปยังนักเรียนทั่วประเทศ จะช่วยสร้างนักเรียนให้มีนิสัยรักการออกกำลังกาย รู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง

ทั้งนี้ นักเรียนรุ่นแรกที่ผ่านโครงการ จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น FIFA Smart Kids เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้จัด ที่ให้เกียรติกระทรวงศึกษาธิการในการต้อนรับนักเรียนตามโครงการดังกล่าว ซึ่งถือว่านักเรียนรุ่นนี้เป็น FIFA Smart Kids มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีความสามารถ เก่งกาจ รอบรู้ สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ

โอกาสนี้ ขอต้อนรับเด็กๆ ทุกคนที่ได้เดินทางมาที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการวางแผนจัดการศึกษาสำหรับคนในชาติ หากเด็กๆ มีอะไรที่ต้องการแนะนำหรือให้ข้อคิดเห็น กระทรวงศึกษาธิการพร้อมยินดีรับฟัง เพราะเชื่อว่าเด็กๆ มีสมองที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง มีความคิดริเริ่มต่างๆ กล้าแสดงออก ตามที่ได้รับการอบรมใน 11 บทเรียนของโครงการไปแล้ว

ทั้งนี้ การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาถือเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และยังทำให้จิตใจดีงามด้วย นอกจากนี้ จะทำให้เราได้รู้จักการวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และช่วยให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข รู้จักโรคภัยไข้เจ็บและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่จะส่งผลให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโต และเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในวันข้างหน้า

โดยส่วนตัวมีความมุ่งมั่น มุ่งหวัง ให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนหนังสือ ซึ่งจะดีกว่าถูกบังคับให้เรียน เพราะการเรียนด้วยความสุข จะส่งผลโดยตรงให้ครูและผู้ปกครองมีความสุขไปด้วย อันจะมีผลถึงคุณภาพของคนในชาติมากขึ้นตามลำดับ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่เรามองไปไกลๆ คือ เพื่อให้ประชาชนมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงขอฝากให้ครูและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะจบโครงการในปีนี้ไปแล้วก็ตาม

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 16 โรงเรียน ซึ่งนอกจากจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างภูมิภาคอีก 15 โรงเรียนแล้ว ยังได้มีโอกาสเข้ารับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 12 ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่น ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 6 กันยายน 2559 อีกด้วย

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนทั้ง 16 โรงเรียน พร้อมทั้งกล่าวอวยพรแก่นักเรียนและครู โดยขอให้ดำเนินการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ ขอให้จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพลังปัญญาที่สมบูรณ์แข็งแรงและเข้มแข็งมั่นคงมีความรักสามัคคี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า ในสิ่งอันพึงปรารถนา โดยทั่วกัน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
5/9/2559