FIFA 11 for Health” in Thailand

FIFA 11 for Healthin Thailand


การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครูพลศึกษาตามโครงการ “FIFA 11 for Health” in Thailand เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 25 โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนจาก FIFA ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่ FIFA ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – กระทรวงสาธารณสุข – สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการลงนามความร่วมมือไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับเด็กนักเรียน เน้นอายุ 11-12 ปี หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน ด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อ นอกเหนือจากการที่เด็กไทยจะได้พัฒนาทักษะฟุตบอลมากขึ้น โครงการดังกล่าวยังก่อให้เกิดความสุขถึงผู้ปกครอง และสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ฝากให้ครูกลุ่มนี้ได้ใช้ระยะเวลาการอบรมทั้ง 5 วันอย่างเต็มที่ เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยต่อไป

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยในเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมครูพลศึกษาในโรงเรียนนำร่องของไทย 16 โรงเรียน จำนวน 32 คน ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้เป็น “Train the Trainer” ซึ่งครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก FIFA และจะกลายเป็นทีมหลักของไทยเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศต่อไป โดย FIFA ตั้งเป้าขยายผลให้สามารถเข้าถึงเด็กกว่า 1 ล้านคน ภายในปี ค.ศ.2019

ถือเป็นความภูมิใจที่ FIFA คัดเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่ 24 ของโลก และในลำดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย ต่อจากศรีลังกา เมียนมา และกัมพูชา ที่เข้าร่วมโครงการนี้

สำหรับครูพลศึกษา 32 คน ที่เข้ารับการอบรมเป็น Train the Trainer” ตามโครงการนำร่องของ FIFA ในครั้งนี้ มาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ดังนี้

1. สพป.กรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนพญาไท
2.
สพป.นครปฐม เขต 1 คือ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
3. สพป.ปทุมธานี เขต 1 คือ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
4. สพป.ชลบุรี เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านมาบกรูด
5. สพป.ขอนแก่น เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านม่วง
6. สพป.นครราชสีมา เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
7. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
8. สพป.พิษณุโลก เขต 1 คือ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญจั่นอนุสรณ์)
9. สพป.เชียงราย เขต 1 คือ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
10. สพป.ยะลา เขต 1 คือ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
11. สพม. 10 คือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
12.
สพม. 12 คือ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
13.
สพม. 15 คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
14.
สพม. 16 คือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
15.
สพม. 21 คือ โรงเรียนเซิมพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
16.
สพม. 30 คือ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
10/5/2559