H.O.M.E บ้านรักษ์โลก

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน H.O.M.E บ้านรักษ์โลก เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตัวแทนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครอบครัวเครือข่ายบ้านเรียน กลุ่ม ILS (Innovative Learning Space) และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

งาน H.O.M.E. บ้านรักษ์โลก เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กลุ่ม ILS (Innovative Learning Space) ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อแม่และผู้เรียนบ้านเรียน กรุงเทพฯ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) และภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้จัดการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ วิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในกลุ่มครอบครัวด้วยกัน และระหว่างครอบครัว กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

รวมทั้งมีการเชิญนักวิชาการ นักศึกษา ผู้บริหารองค์กร และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ มาร่วมเปิดมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการอภิปรายวิชาการหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้ของเด็กโฮมสคูล การแสดงความสามารถด้านดนตรีบนเวที และ Workshop HOME รักษ์โลก ทำของใช้จากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ติดกับบริเวณลานไทร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว หรือโฮมสคูล เป็นหนึ่งในการจัดการศึกษาทางเลือก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน โฮมสคูลเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยเริ่มต้นที่ความสนใจของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่คำนึงถึงข้อจำกัดด้านเวลา ไม่มีการแบ่งภาคการศึกษา แบ่งชั่วโมงเรียนที่ตายตัวแน่นอน ยึดแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่จำกัดให้ผู้เรียนอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนสี่เหลี่ยม หรือยึดตำราเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองทำหน้าที่ครูผู้สอน

การจัดงาน H.O.M.E บ้านรักษ์โลกในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ทำให้เกิดทางเลือกทางการศึกษา ให้โอกาสผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของตนเองตามความสนใจและความถนัด เป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งจากกิจกรรมภายในงานจะเห็นความเชื่อมโยงของการพัฒนาคนกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้กับเยาวชนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ขอบคุณภาพข่าว: สพฐ.
25/8/2560