International Anti-Corruption Day

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งก่อกำเนิดจากที่ประชุมใหญ่ สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 มีภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามและประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

สำหรับงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในปีนี้ รัฐบาลไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ การเมือง รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดงานในครั้งนี้ภายใต้ชื่อ Transparent Thailand : ประเทศไทยโปร่งใส “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยดูจากผลที่มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) พ.ศ.2557 ซึ่งพบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนน จาก 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอยู่ในอันดับ 3 จาก 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

จากผลดัชนีชี้วัดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง


ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลกิจกรรมจากการประกวดต่างๆ คือ  การประกวดคลิปรณรงค์ “สำนึกไทย ไม่โกง”,  โรงเรียนที่ร่วมขับเคลื่อนและจัดหลักสูตร “โตไป ไม่โกง” จำนวน 25 โรงเรียน และผู้นำเสนอประกายความคิดร่วมต่อต้านคอร์รัปชันดีเด่น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/12/2558