MBU Challenge #2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน จัดโครงการมหกรรมการแข่งขันและประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา “MBU Challenge #2

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพระเมธาวินัยรส ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม MBU Challenge #2

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา ที่ช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานมีความโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์ทางตัวชี้วัดได้ในแต่ละปีการศึกษา 10,000 แห่ง และครอบคลุมได้ 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ได้จัดทำกรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ด้าน คือ ความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

โครงการต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเป็นความพยายามที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ว่านี้ คือ “การปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม” ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม MBU Challenge#2 นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่มีความต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรม ตลอดจนเป็นการเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้นำเสนอทักษะความสามารถต่อสาธารณะ เป็นช่องทางส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความคิดและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาตนเองไปจนถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต


พระเมธาวินัยรส กล่าวว่า มหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge #2 ประกอบด้วยการโต้คารมอุดมธรรม เป็นโครงการเผยแผ่หลักคำสอนตามพระพุทธศาสนาผ่านสื่อการโต้วาที ให้เยาวชนมีทักษะกระบวนการคิดและรู้จักศึกษาค้นคว้าความรู้ แง่คิด มุมมอง และเหตุผล เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการพูดอย่างมีวาทศิลป์ รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชนตามนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล

การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นโครงการแสดงความรู้ความสามารถในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ประชาชน และส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังมีการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนมีจิตใจเยือกเย็น รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน ลดปัญหาความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ที่อาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้พระธรรมมากที่สุด จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา และสามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


นายประสงค์ จักรคำ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม MBU Challenge #2 เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท และเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก โดยอาศัยการปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของประเทศไทย

สำหรับสถาบันการศึกษา
นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
และอุดมศึกษา
สามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สามารถดูข้อมูลการสมัครได้ที่ challenge.mbu.ac.th
หรือโทร 02
444 6000 ต่อ 1093,1094,1095
มือถือ 086
341 9978


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ

24/2/2560