ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

วิสัยทัศน์ สป. 2565

วิสัยทัศน์ สป. 2565

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

"การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21"

พันธกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

คานิยม

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

Equality of
Work

ความเสมอภาคใน
การทำงาน

Accountability

ความรับผิดชอบ

Morality and
Integrity

การมีศีลธรรมและ
มีความซื่อสัตย์

Willingness

ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
อย่างเต็มศักยภาพ

Improvement

การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ

Network and
Communication

การเป็นเครือข่ายที่มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

Service Mind

การมีจิตมุ่งบริการ

Top