MOE AWARDS

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน และโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมทั้งเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับดีเด่น ที่หอประชุมพุทธมณฑล ศาลายา

8.00 น. มอบนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2559 ในโรงเรียนเป้าหมาย 10,000 แห่ง และในปีนี้ได้ขยายโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ จึงต้องการมาพบปะเพื่อขอความร่วมมือร่วมใจจากครูและผู้บริหาร เพื่อปลูกฝังให้ลูก ๆ หลาน ๆ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด ส่วนลูกหลานนักเรียนต้องให้ความร่วมมือและเชื่อฟังครูด้วย เพราะครูคือผู้ประสิทธิ์ประสาท เป็นผู้เสียสละทุ่มเท มีความเมตตากรุณาอย่างหาใดเปรียบ เพียงเพื่อหวังส่งศิษย์ทุกคนให้ถึงฝั่งดังที่ต้องการ ฉะนั้น ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณที่ควรเคารพยกย่องตลอดมาและตลอดไป

อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะในการทำงาน โครงการส่งเสริมการอ่าน การจัดให้มีห้องเรียนพิเศษ (Smart Class) โครงการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ตลอดจนระบบดูแลนักเรียน ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนขานรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่จะได้บอกต่อและยกเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ ให้ได้ปฏิฺบัติตาม

โรงเรียนมหรรณพาราม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2516 โดย ดร.ก่อ สวัสดิพานิช อดีตอธิบดีกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อที่ 13 ไร่ 50 ตารางวา ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมหรรณพาราม” เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติยศแก่โรงเรียนหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งขึ้น พระราชทานแก่สามัญชนในประเทศไทยได้เล่าเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน จำนวน 1,220 คน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 81 คน และมีนายวุฒิชัย วรชิน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยบริหารและจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามวิถีไทย” เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานโรงเรียน 12 ด้าน อาทิ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ, ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์, ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด, ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต, ครูและผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล, สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบันและพัฒนาช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษาอื่น เป็นต้น

คติพจน์: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
อัตลักษณ์: ยิ้มง่าย ไหว้สวย
เอกลักษณ์: โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี
สัญลักษณ์: เปลวเทียนในใบเสมา หมายถึงแสงแห่งปัญญาในกรอบคุณธรรม
สีประจำโรงเรียน: สีชมพู-ฟ้า
ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกประดู่


10.40 น. บรรยายพิเศษที่ รร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (KING’S COLLEGE) อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยนายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการสถานศึกษา นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตลอดจนครูฝึกสอน และนักเรียน เข้าร่วมจำนวน 1,050 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายศาสตร์พระราชากับพัฒนาการการศึกษา ตอนหนึ่งว่า มาวันนี้เพื่อเชิญชวนให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยเฉพาะครูและลูกหลานนักเรียน จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อมุ่งผลตามหลักการตามโครงการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวทิตา ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยเชื่อว่าทุกสิ่งเริ่มได้ที่ใจเรา หากเราตั้งใจร่วมสั่งสมคุณธรรมให้แก่ตนเองและสถานศึกษาตามหลักการดังกล่าว เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยแล้วนั้น ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ ในฐานะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีความโดดเด่น สง่างาม และน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก จึงควรเป็นตัวอย่างทั้งในเรื่องความคิดและการกระทำแก่โรงเรียนอื่น ๆ พร้อมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบความสำเร็จต่อไป

นายบัญชร จันทร์ดา กล่าวรายงานข้อมูลโรงเรียนว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ , พระยามานวราชเสวีฯ นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการตั้งโรงเรียนขึ้น โดยทรงพระราชทานอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” นำหน้าชื่อโรงเรียนราชวิทยาลัย พร้อมทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2507

ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่กว่า 67 ไร่ เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนประจำชาย จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจำนวน 1,008 คน มีครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 182 คน และมีนายบัญชร จันทร์ดา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ในส่วนของการดำเนินงาน โรงเรียนได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียน โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสืบสานงานตามพระราชดำริ ทั้งในการเป็น โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดจนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชา เป็นต้น พร้อม ๆ กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นต้นแบบโรงเรียนประจำชาย สร้างสุภาพบุรุษตามพระราชประสงค์และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

ปรัชญา: เพาะนิสัย บุคลิก อีกทั้งสามัคคี ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์
คติพจน์: ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างของบุรุษ
อัตลักษณ์: สุภาพบุรุษคุณธรรม ผู้นำตามพระราชประสงค์
สีประจำโรงเรียน: สีฟ้า-ทอง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกราชพฤกษ์


เวลา 13.30 น. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นใน 5 สาขา จำนวน 2,578 คน โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วม ที่หอประชุมพุทธมณฑล ศาลายา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กล่าวรายงานการจัดงานว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด มีความตระหนักถึงคุณค่า การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง ต่อชุมชน และต่อสังคม ดังนั้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการยกย่องเชิดชูบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่น ทั้งในส่วนกลางและระดับเขตพื้นที่ โดยในปีการศึกษา 2558 มีผลงานที่เสนอเข้ารับรางวัล รวม 4,440 ผลงาน เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ระดับดีเด่นจำนวน 2,578 ผลงาน ใน 5 สาขา ได้แก่ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สาขาอนุรักษ์มรดกไทย และสาขาเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

ในโอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ที่ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยมีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

การที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์ ทั้งในด้านการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์, ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม, ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และด้านการอนุรักษ์มรดกไทย จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการศึกษา ที่จะทำหน้าที่ปลูกฝังเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีพื้นฐานทางความคิด มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีตามพระราชดำรัสและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/6/2560