National Symposium

การนำเสนอผลงาน รร.ประชาคมอาเซียนศึกษา ระดับชาติ
ใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ


จังหวัดเชียงใหม่ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา ระดับชาติ (National Symposium) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศทั้ง 10 จังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้บริหารและข้าราชการครูจาก 10 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ คือ จังหวัดสงขลา มุกดาหาร นครพนม ตาก ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย สระแก้ว และนราธิวาส เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของประเทศ ได้เริ่มต้นจากการผลักดันของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่ง ADB ได้บรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการเปลี่ยนแปลงระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ และให้ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างและดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) จึงได้เริ่มแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี 2547 และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดคุณภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน 5 พื้นที่ชายแดน รวม 10 อำเภอ 5 จังหวัด คือ จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว และตราด และระยะที่สองอีก 5 เขตพื้นที่ชายแดน รวม 13 อำเภอ 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส

โดยมีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน แก้ปัญหาปัญหาแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน

อย่างไรก็ตาม สิ่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ประเทศไทยต้องมีการสร้างคน โดยให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึง เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพพลเมือง จึงได้กำหนดทิศทางและแนวคิดเพื่อเตรียมพลเมืองไทยให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในด้านการศึกษา (2558 – 2562) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ มุ่งสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของอาเซียน ผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็ง

แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของ สพฐ.

1. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2. จัดสรรงบประมาณปี 2559 ให้กับเขตพื้นที่การศึกษา 23 เขต 47 โรงเรียน

3. ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

4. ติดตามและตรวจเยี่ยมการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ รวม 9 จุด (หมายเหตุ : ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยังไม่ได้ไปตรวจเยี่ยม)

5. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สู่ความสำเร็จและความยั่งยืน

6. การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับชาติ

7. จัดการประชุมสัมมนานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับชาติ

สำหรับกิจกรรมที่ 7 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระดับชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • การจัดนิทรรศการผลงาน จากการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด

  • การสัมมนาทางวิชาการกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม

  • ปาฐกถา เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษท้าทาย การศึกษาไทยอย่างไร โดย ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์

  • การอภิปราย “การสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้แทนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินรายการ โดย ดร.นนทวัชร์ อนันต์พรจินดา

  • ศึกษาดูงานโรงเรียนอาเซียนศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงต่างๆ ตัวแทนภาคธุรกิจ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 800 คนพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ความพร้อมด้านทักษะอาชีพและภาษา เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่สงบสุข โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ อีกทั้งได้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) มาปรับใช้กับการวางแผนการศึกษา และให้ความสำคัญกับนโยบายประชารัฐ ซึ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ ตลอดจนคำนึงถึงการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

จากการลงพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่าทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานมีแผนงานและการเริ่มต้นที่ดี ทำให้งานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีการบูรณาการร่วมกันที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งแผนงานต่าง ๆ จะนำไปสู่การปฏิบัติ จึงขอให้ทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจ

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการปฏิบัติ ดังนี้

  • หากเรามีแผนที่ดี และนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย จะทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ

  • หากเรามีแผนที่ไม่ดี แต่มีการปฏิบัติที่ดี จะช่วยพัฒนาแผนงานให้ดีได้

  • หากเรามีแผนที่ดี แต่การปฏิบัติไม่ดี มีสาเหตุมาจากขาดความร่วมมือกัน จะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ

  • หากเรามีแผนไม่ดี และมีการปฏิบัติที่ไม่ดีด้วย ย่อมไม่ประสบความสำเร็จ

ในส่วนของการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำเป็นต้องมีการบูรณาการเชิงพื้นที่ในทุกภาคส่วน โดยโครงสร้างการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งต้องพิจารณาความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงานด้วย

นอกจากนี้ ขอให้ทุกฝ่ายติดตามข้อมูลและสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากต้องนำมาคิดและดำเนินการต่อ เพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เติบโตไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ภายหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
8/9/2559