ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-628 6352 , 02-628 6340 , 02-281 7173 , 02-280 2858

นายธนู ขวัญเดช

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-282 0068 , 02-628 6151

นายวีระ แข็งกสิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-628 6148

นายสุทิน แก้วพนา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อ :
02-228 5612 , 02-628 6152 , 02-281 8776

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นายพีรศักดิ์ รัตนะ

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายประวิต เอราวรรณ์

เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวรัท พฤกษาทวีกุล

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรินทร์ แก้วมณี

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐพงษ์ นวลมาก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีดี ภูสีน้ำ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนากร ดอนเหนือ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธฤติ ประสานสอน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายธีร์ ภวังคนันท์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Top