ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายยศพล เวณุโกเศศ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสง่า แต่เชื้อสาย

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวิทวัต ปัญจมะวัต

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

นายนิติ นาชิต

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

นายชาติชาย เกตุพรหม

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

Top