Open Class จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1” ตามโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐาน เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก โดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี,  พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชลำ อรรถธรรม รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประเสริฐ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติครั้งนี้จำนวน 400 คน

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ว่าขอความสันติสุขให้แก่ผู้มีเกียรติ ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรทุกท่าน รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ที่จัดกิจกรรมสำคัญ ณ สถานที่นี้ เพราะกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เป็นกิจกรรมที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันในรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาผู้เรียน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อสร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชั้นเรียนและพัฒนาวิชาชีพครู ให้สามารถเปลี่ยนแปลงที่ชั้นเรียนจริงของครู โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประเสริฐ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำนวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งใช้มากว่า 140 ปี ในประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายครบทุกภาคเพื่อมุ่งหวังให้มีส่วนสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชั้นเรียนแบบใหม่ ช่วยส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้ได้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง คิดได้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะที่สำคัญต่อการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรับทราบถึงแนวคิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่ง ศปบ.จชต. หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือร่วมใจในส่วนที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นพื้นที่ อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชา และพระราโชบายด้านการศึกษา ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี เป็นหลักคิดในการดำเนินงาน

อีกทั้งช่วงเวลา 4 ปี 5 วันที่ผ่านมา ถือว่าได้ทำงานและร่วมงานกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนาในพื้นที่มาโดยตลอด จนส่งผลถึงความร่วมมือให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งสำคัญคือ “การนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน” ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ทำงานด้วยความเหนียวแน่นเข้มแข็งมาโดยตลอด จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เกิดความเข้าใจร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่ความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาใน จชต. คือ “เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ปีการศึกษา 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงฝากข้อคิดการทำงาน 3 ข้อที่ส่งผลให้งานใด ๆ เกิดผลสำเร็จ คือ ทำอะไรต้องมุ่งเน้นให้ “เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืน” เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อย่างแท้จริง

ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล ศปบ.จชต. กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดกิจกรรมครั้งนี้ว่า จัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศปบ.จชต. และเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน และภายหลังพิธีเปิดมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประเสริฐ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การสาธิตกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class เรื่อง รูปร่าง (คาบที่ 1) ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 สอนโดยครูซากีรา บือสา โรงเรียนมุสลิมสันติชน, กิจกรรมสะท้อนผลบทเรียน, การเสวนาประสบการณ์ภาคปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21, แผนการพัฒนาวิชาชีพครูด้วย Lesson Study เป็นต้น


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ปกรณ์ เรืองยิ่ง
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร