ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

งานวิจัย

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

งานวิจัย
18 มิ.ย. 2562

บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21

งานวิจัย
18 มิ.ย. 2562

แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา

งานวิจัย
18 มิ.ย. 2562

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.2557 – 2561)

งานวิจัย
18 มิ.ย. 2562

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555 – 2558)

งานวิจัย
18 มิ.ย. 2562
Top