RMUTR Open House

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์” (RMUTR Open House) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้รับข้อมูลของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการแนะแนวแนะนำการเข้าศึกษาต่อในคณะหรือสาขาที่สนใจ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับในนามผู้แทนส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมว่า จังหวัดนครปฐมได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมที่จะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

จึงขอขอบคุณ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้จัดโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ด้านทักษะวิชาการควบคู่กับการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลในการเรียนการสอนของวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ที่สนใจ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความชอบของตัวเองด้วย

นางวัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานว่า มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงควรได้รับข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์” (RMUTR Open House) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด และประสบผลสำเร็จในการศึกษาในอนาคต กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 มีนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมโครงการ 400 คน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนดอนหวาย โรงเรียนวัดไร่ขิง และวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดนครปฐมอีกครั้ง ทำให้ได้ระลึกถึงเมื่อครั้งมารับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2552 ซึ่งถือได้ว่าจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะอำเภอพุทธมณฑลที่มีพื้นที่ติดกับเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษาที่มีทั้ง มทร.รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น และสิ่งสำคัญคือชาวนครปฐม สามารถรักษาอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ไว้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดโครงการนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จะทำให้ลูกหลานของเราได้รับรู้ข้อมูลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอน 6 คณะ 3 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว, วิทยาลัยเพาะช่าง, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ซึ่งนอกจากจะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ที่มาที่ไป ข้อมูลพื้นฐาน และวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติแล้ว ยังส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วย

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ ในการช่วยตัดสินใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับความถนัดได้มากที่สุด และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามความประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
27/3/2560