Science Film Festival

ศูนย์การค้าเอสพลานาด – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festival ) เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 โดยมีพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย, ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษกพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 และรู้สึกชื่นชมสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวงการผลิตภาพยนตร์ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยร่วมกันสร้างสรรค์ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบสาระบันเทิงผ่านทางสื่อภาพยนตร์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างเพลิดเพลิน


งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิทยาศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่อสื่อสารเนื้อหาวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง การให้ความสำคัญกับ “เทคโนโลยีในอนาคต” รวมทั้งการรู้จักใช้อย่างฉลาด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สำหรับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกมาฉายในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ “เทคโนโลยีในอนาคต” ซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตผู้คนและสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านธุรกิจ ระบบขนส่ง การสื่อสาร การพาณิชย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานก็ต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้องโดยไม่ทำร้ายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


รมช.ศธ.ได้กล่าวแสดงความขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ผู้เกี่ยวข้อง และคณะผู้จัดงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และสนุกสนานเพลิดเพลินจากการชมภาพยนตร์ และขอให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการโอกาสนี้ ผอ.สสวท.เป็นตัวแทนมอบรางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแสง” ให้แก่ทีม Snack Box จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/11/2557