Social Innovation for Social Enterprise

บรรยาย Social Innovation for Social Enterprise


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “Social Innovation for Social Enterprise : from idea to implementation” เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รมช.ศึกษาธิการ บรรยายตอนหนึ่งว่า นิยามของคำว่า “วิสาหกิจทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการประกอบการทางสังคม” เป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของการนำมาใช้ อีกทั้งเราจะต้องพิจารณาถึงการนำระบบสังคมนิยมหรือระบบทุนนิยมมาประยุกต์ใช้ในสังคม เนื่องจากในอดีตทุนนิยมจะทำงานได้ดีในเชิงการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ในขณะที่สังคมนิยมจะมีแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบอื่น

ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการผสมผสานระหว่างสังคมนิยมและทุนนิยม ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นเพียงหนทางเท่านั้น ปลายทางหรือเป้าหมายของการดำเนินการ คือ การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการประกอบการทางสังคม (Social Enterprise) คือ กระบวนการที่ดีที่สุดของการบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือการประกอบการที่มีความทันสมัยนั้น ปัจจุบันมีกำลังพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถอนุมัติหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำหน้าที่เพียงรับทราบและกำกับดูแลหลักสูตรต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรที่มีความทันสมัยในโลกยุคปัจจุบันได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
18/5/2559
ขอบคุณภาพประกอบ : เว็บไซต์ มศว