STAR STEMS: พลเมืองดี วินัยเด่น

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกฝัง “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิด “STAR STEMS” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลเมืองดี วินัยเด่น สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถานประกอบกิจการ จากนิคมอุตสาหกรรม และบุคลากรระดับสูงรับฟัง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า  ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีระเบียบวินัยสร้างชาติ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เราจึงต้องสร้างอุดมการณ์ให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัยและปัญญา เพื่อนำความคิดไปสู่ประโยชน์สุขและประเทศชาติ ซึ่ง “วินัย” คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ, “วินัย” ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ และ “วินัย” ยังนำมาสู่ความสงบสุขอีกด้วย นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย ด้วยการไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยกันสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งยังคงทรงประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจคนไทยทั้งชาติตลอดกาลนานสืบไป


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวถึง อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ความเชื่อมโยงที่ต้องเรียนรู้ และความซื่อตรงต่อแผ่นดิน” ด้วยว่า เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในรัชสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 ถือเป็นสิ่งที่ลูกหลานเยาวชนต้องจารึกจดจำตราบนานเท่านาน เพราะมิเช่นนั้น ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะไม่เป็นดั่งเช่นที่ปรากฏในช่วงสิ้นสุดแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ การที่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงช่วยกอบกู้และอภิบาลรักษาความสง่างามและความเป็นเอกราชแก่ชาติไทยเรา ได้ทรงมีพระราชอัธยาศัยไมตรีจิตในแบบฉบับของสยามประเทศ พระอัจฉริยภาพอันรอบคอบและลึกซึ้ง พระราชวิริยภาพที่ไม่เคยทรงเหน็ดเหนื่อย และด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันแผ่ไพศาล ที่ทำให้มหาประเทศและประชาคมโลกให้ความเคารพ และเกรงใจประเทศชาติและประชาชนชาวไทย กอปรกับความตั้งมั่นและความจงรักภักดีของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่ยังความเป็นเอกราชแก่ประเทศชาติไม่ถูกข่มเหงรังแกหรือการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการไม่ให้เกียรติต่อประเทศไทยภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ในทางกลับกัน มหาประเทศกับอีกมิตรประเทศทั้งหลายทั้งปวง ต่างได้เฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างงดงามที่สุด ยังความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยตราบทุกวันนี้


โอกาสนี้ ได้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับพระบรมราโชวาท ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการสืบสานพระราชปณิธาน เช่น The Power of Love, หน้าที่พลเมือง, เก็จแก้วกัลยา เป็นต้น


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ร่วมกัน ตามแนวทางการใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” เพื่อสร้างวิทยากรด้านการพัฒนา “พลเมืองดี วินัยเด่น” ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดดังกล่าว สามารถนำแนวคิดไปถ่ายทอดให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ (ภาคเอกชน) ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคประชาสังคมในวงกว้างต่อไป


โดยขอให้ยึดแนวทาง “เริ่มต้นที่บ้าน เบ่งบานในสถานศึกษา เติบโตใหญ่กล้าในสังคม”อนึ่ง ภายหลังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ พล.อ.พหล สง่าเนตร ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้เผยแพร่ผลการประชุมต่อสาธารณชนในวงกว้างต่อไป
โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพลเมืองดี วินัยเด่น และคณาจารย์ ลูกหลานนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งขับร้องเพลง “พระราชาในนิทาน” และการถวายความอาลัยได้อย่างไพเราะมาก ซึ่งทำให้คนที่ได้รับฟังต่างซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

จิรายุทธ คามขุนทด, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลบางส่วน: โกวิท คูพะเนียด อนุกรรมาธิการฯ
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
19
/2/2560