TEPE Online

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบนโยบายและร่วมเสวนา “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)”  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ห้องวายุภักษ์ 2-3 อาคารวายุภักษ์ ชั้น 4 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 600 คน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นงานสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำบัญชาเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ และเป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นเพื่อให้มีการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้มีการหารือกับ สพฐ. รวมทั้งสำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกันในการพัฒนาระบบ TEPE Online เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่ต่างๆ เพราะครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์

หลักการ ของระบบ TEPE Online คือ “พัฒนาครู ก้าวสู่อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา” (Anyone, Anywhere, Anytime) ที่ดำเนินการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของส่วนราชการ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ของระบบ TEPE Online ได้แก่ ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวนกว่า 4 แสนคน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ที่จะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบนี้ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบดังกล่าวแล้ว ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง สพฐ.จะประกาศเริ่มใช้อย่างเต็มระบบในวันที่ 1 เมษายน 2558 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ใช้เวลากับนักเรียน มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต้นสังกัดมากขึ้น นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะมีความสุขมากขึ้นกับการได้เห็นคุณภาพการศึกษาของชาติมีความก้าวหน้า มีการแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานาน

นโยบายของรัฐบาลครั้งสำคัญนี้ จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพการศึกษาจะพัฒนาและก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่อนาคตชาติจะเป็นการเดินหน้าประเทศไทยครั้งสำคัญในด้านการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลต้องการเห็นเด็กและเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขณะเดียวกัน นโยบายที่สืบเนื่องต่อมาคือ จะทำอย่างไรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสูงสุด โดยเฉพาะครูที่สอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ผ่านมาการพัฒนาครูด้วยการจัดการอบรมตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งครูก็ต้องออกนอกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรม ทำให้เสียเวลาในการเรียนการสอน เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น ระบบใหม่ที่คิดค้นขึ้นจะเป็นระบบที่ใช้ศักยภาพเดิมที่มีอยู่มาทำใหม่ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยการมุ่งที่บุคลากรทางการศึกษา 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) ครูผู้สอน 2) ศึกษานิเทศก์ 3) ผู้บริหารสถานศึกษา 4) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 5) ผู้ที่จะเข้าสู่ระบบในอนาคต หรือผู้ที่กำลังจะสอบเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพฐ.ได้พัฒนาระบบ TEPE Online ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านหลักสูตรและเนื้อหาสาระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการขอมีและต่อใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา) เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เกี่ยวข้องกับ ก.ค.ศ.) และเพื่อการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง ในเบื้องต้นได้จัดทำหลักสูตรแล้วประมาณ 120 หลักสูตร และจะมีเพิ่มเติมอีกตามความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกมาก หลักสูตรของแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะแตกต่างกัน แต่แบ่งออกเป็น 3 กรอบหลักเหมือนกัน ได้แก่ 1) องค์ความรู้มาตรฐานตำแหน่ง 2) สมรรถนะหลัก และ 3) สมรรถนะสายงาน

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว จะมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ในแต่ละหลักสูตร หากทำแบบฝึกหัดได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีการออกรหัสว่าเป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรนั้นแล้ว หลังจากนั้นผู้รับการอบรมจะต้องไปสอบด้วยตัวเองที่สถานศึกษาเครือข่ายของแต่ละศูนย์สอบทั่วประเทศ โดยมีการเตรียมการไว้ว่าภายใน 1 ปีอาจจะจัดสอบ 3-4 ครั้ง ผู้ที่สอบผ่านในแต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรรับรองว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชานั้นและสามารถนำวุฒิบัตรไปใช้ได้ตามความประสงค์

ระบบ TEPE Online จะเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. – 06.00 น.ของวันถัดไป (วันธรรมดา) เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาในการเรียนการสอน แต่ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระบบดังกล่าวจะเปิดใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การเรียนในแต่ละวันจะสามารถรองรับผู้รับการอบรมได้ทั้งประเทศเนื่องจากมีศูนย์เครือข่าย 77 ศูนย์ทั่วประเทศ และในอนาคตก็จะขยายศูนย์เครือข่ายไปถึง 225 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่าระบบที่วางไว้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะพยายามทำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นภาพ สถาพร ถาวรสุข


นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ขณะนี้ ระบบ TEPE Online อาจจะยังไม่เชื่อมโยงกับระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามากนัก เพราะยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ในอนาคตเมื่อ สพฐ.ดำเนินการเต็มรูปแบบแล้วและผ่านความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.แล้ว ก็จะเชื่อมโยงกันได้ในที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งกำหนดอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) หรือ เกณฑ์ PA ซึ่ง ก.ค.ศ.เห็นชอบในหลักการของเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับ สพฐ.ในการจัดทำคู่มือ และองค์ประกอบในการประเมิน เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาอีกครั้งภายในเดือนเมษายน 2558 หาก ก.ค.ศ.เห็นชอบและอนุมัติ ก็จะสามารถใช้ระบบ TEPE Online เพื่อประเมินวิทยฐานะได้เต็มรูปแบบ

การเชื่อมโยงระบบ TEPE Online กับงานบริหารบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นการพัฒนาครูทั้งระบบด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ต้องละทิ้งห้องเรียนหรือสถานที่ปฏิบัติงาน การนำระบบดังกล่าวไปใช้แทนการฝึกอบรมแบบเดิมจะช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณทั้งของครูและส่วนราชการด้วย ที่สำคัญคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา

ดังนั้น การนำระบบ TEPE Online มาใช้กับการบริหารงานบุคคลในระยะต่อไป ส่วนราชการอื่นต้องร่วมมือกับ ก.ค.ศ.ในการพิจารณาหาทางขยายผลว่าจะนำส่วนไหนไปใช้ในการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้ครอบคลุม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย ก.ค.ศ.ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่


ศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า โดยส่วนตัวเชื่อว่าระบบ TEPE Online มีความน่าสนใจ เพราะเรื่องการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมือนติดหล่มมานานจากการอบรมนอกสถานศึกษาเพียงไม่กี่วันแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มากนัก เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมไม่ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ดังนั้นการใช้ระบบ TEPE Online น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่จะทำให้การอบรมครูมีความหมายมากขึ้น เพราะครูสามารถนำผลทดสอบมาใช้ประโยชน์ได้

แต่มีข้อสังเกตเรื่องของเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้ออกแบบหลักสูตรเพิ่มเติมเนื้อหาบางประการ เช่น การสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ หรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น การออกแบบหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีรู้กว้างขวาง รู้หลากหลาย จึงจะตามทันเด็กได้ อีกทั้งต้องทำให้แน่ใจว่าระบบดังกล่าวสามารถวัดผลได้ มีคุณภาพจริง มีความน่าเชื่อถือ และเพิ่มแรงจูงใจในการอบรมผ่านระบบ พัฒนาให้เป็นระบบที่ผู้รับการอบรมสามารถเรียนตลอดเวลา มีความสนุกและเพลิดเพลินในการเรียน


รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มดำเนินการผลิตหลักสูตรตั้งแต่ปี 2556 ในการผลิตหลักสูตร ได้ดำเนินการโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่แต่ละหน่วยงานต้องการ จากนั้นจึงนำมาย่อยเนื้อหาและให้ผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบเนื้อหาสาระและข้อสอบให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน สำหรับการออกแบบหลักสูตร มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานด้านการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเชื่อว่ากระบวนการจัดทำหลักสูตรจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบ ตรวจทาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษากว่า 100 คนเป็นผู้ตรวจเนื้อหาให้ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการจัดทดสอบสามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง

ในอนาคต จะมีการพัฒนาหลักสูตรไปจนถึงการมีคลังข้อสอบมาตรฐาน ซึ่งแต่ละศูนย์สอบ สามารถนำข้อสอบจากคลังข้อสอบและออกแบบข้อสอบได้เอง เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ไม่ซ้ำซ้อน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/3/2558