Thailand-Japan Student Science Fair 2015

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 463/2558
Thailand-Japan Student Science Fair 2015

จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการ นักเรียน ครู ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และพิธีเปิดการประชุม

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถวายรายงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015 ในครั้งนี้

งานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015 นี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ฝ่าละอองพระบาทในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งมีนักเรียนที่มานำเสนอโครงงานทั้งสิ้น 589 คน เป็นชาวไทย 380 คน และชาวญี่ปุ่น 209 คน กิจกรรมหลักประกอบด้วย

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่นๆ ในประเทศไทย ร่วมกับนักเรียนจาก Super Science High Schools of Japan รวมทั้งสิ้น 206 โครงงาน ในจำนวนนี้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยจำนวน 130 โครงงาน จาก 40 โรงเรียน และนักเรียนญี่ปุ่นจำนวน 76 โครงงาน จาก 25 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 206 โครงงาน

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง โครงการชั่งหัวมัน พระราชนิเวศน์มฤคทายวันและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

กิจกรรม Science Walk Rally และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Teacher Show and Share ระหว่างครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและครูจาก Super Science High School ของประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอกรณีศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผลในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม จึงทำให้การดำเนินการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้แทนนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ จากนั้น กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน

ในวโรกาสเดียวกันนี้ กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททอดพระเนตรการแสดงพิธีเปิดชุดระบำนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร โดยนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนักเรียนเจ้าของโครงงานที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 2 โครงงาน กราบบังคมทูลรายงานผล ดังนี้

โครงงานที่หนึ่ง เรื่อง Relationship between Current Density and Concentration of a Liquid in Alkaline Fuel Cell โดย Mr. Takumi Yamamoto จาก Tokyo Tech High School of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น และโครงงานที่สอง เรื่อง แผ่นฟิล์มไฮโดรเจลต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดพลูคาว โดยนางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

จากนั้น ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก Professor Dr. Junichiro Kawaguchi นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น จาก Japan Aerospace Exploration Agency หัวหน้าทีมปฏิบัติการ Hayabusa ซึ่งสามารถนำตัวอย่างวัตถุจากดาวเคราะห์น้อย Itokawa กลับสู่โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก บรรยายในหัวข้อ The Age of Solar System Exploration และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

ท้ายสุด ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จทอดพระเนตรการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบโปสเตอร์ ณ โถงจัดนิทรรศการ ตามลำดับ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม


 ผู้บริหาร ครู  นักเรียน ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในพิธีเปิด


พิธีเปิดการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015


นักเรียนญี่ปุ่น ร่วมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย
ถ่าย
ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


สำหรับการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น โดยการจัดบูธกิจกรรมภายในบริเวณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตัดกระดาษและตอกกระดาษ, การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตาล, ปูนปั้น, การทำขนมไทย (ขนมครก,  ฝอยทอง, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ถุงทอง) รำไทย, ดนตรีไทย เป็นต้น

ผู้สนใจเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.tjssf2015.net


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
22/12/2558