Thailand’s Best Skills

โครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย “Thailand’s Best Skills”


สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ช่อง 5 – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย “Thailand’s Best Skills” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ททบ. 5 โดย พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฯ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ห้องเบญจรัศมี อาคารเบญจรังสฤษฎ์ โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำลังดำเนินการปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพราะเห็นว่าการศึกษาเป็นการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ  การพัฒนาคน เพื่อให้คนไปพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทุกรูปแบบ และทุกมิติ

ดังนั้น การจัดโครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทยในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศเกิดความเจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น Thailand 4.0 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา กล่าวคือในยุค 1.0 – นักเรียนเรียนรู้จากครู, ยุค 2.0 – นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง, ยุค 3.0 – การสร้างองค์ความรู้ และยุค 4.0 – การผลิตนวัตกรรมสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงสรุปได้ว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในส่วนของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา เนื่องจากการศึกษาสายอาชีพเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ทำการสำรวจและจัดระบบข้อมูลกำลังคนให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของทั้งผู้จบการศึกษาที่ต้องการหางานทำและสถานประกอบการที่ต้องการหากำลังคน

ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาในหลายส่วน อาทิ

  • อาชีวศึกษาทวิภาคี  ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการกว่า 400 แห่ง และมีสถานประกอบการ 13,000 แห่ง ที่ให้การสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาและรับนักศึกษาไปฝึกงาน เป็นการพัฒนาความรู้และสร้างทักษะฝีมืออาชีพจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมมีรายได้ระหว่างเรียนและมีงานทำเมื่อจบการศึกษา ในส่วนของสถานประกอบการก็จะได้ผู้ที่มีทักษะและความสามารถที่ตรงกับความต้องการ

  • การจัดระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น  เพื่อให้นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ เช่น นักเรียนที่จบสายสามัญสามารถมาเรียนต่อสายอาชีพได้ ส่วนนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ก็สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้เช่นกัน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

  • ความร่วมมือระดับนานาชาติ ได้มีความพยายามที่จะร่วมมือกับนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะอาชีพของเด็กไทยให้มีศักยภาพที่หลากหลายสาขามากขึ้น

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ททบ.5 ที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและงานด้านอาชีวศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานเดินมาถูกทิศทางแล้ว และนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทย ก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก โดยมีรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นการการันตีความสามารถเชิงประจักษ์ในหลายรายการ

 

โครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย
Thailand’s Best Skills

เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับนักศึกษา ในการคิดค้นและหาข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานด้านวิชาชีพ การปฏิบัติงานจริง และทักษะสังคม เพื่อให้มีร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์งานของอาชีวศึกษาให้สาธารณชนรับรู้อย่างกว้างขวาง

การรับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อร่วมการแข่งขันในระดับภาค จากนั้นจะคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับชาติทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลต่อไป

ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททีม กำหนดโจทย์ไว้ 5 หัวข้อ คือ 1) รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง 2) บ้านสร้างสรรค์คู่ครัวไทย 3) โรบอท มาย เฟรนด์ 4) ห้องสมุดในศตวรรษ 21 และ 5) เกษตรแปลงเล็กหัวใจใหญ่ โดยทุกโจทย์จะต้องใช้ความรู้และทักษะของนักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในหลากหลายสาขาวิชามาบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วางแผน สร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนการนำเสนอผลงาน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมืออาชีวะระดับชาติ ซึ่งจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 5 แสนบาท

ทั้งนี้ สามารถติดตามเทปการแข่งขันของแต่ละทีมได้ทาง ททบ.5 ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30-24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

 

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
5/10/2559