(UPDATE)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีนฯ ของสพฐ.

ประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน
ประจำปีการศึกษา 2553


———————————         ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ตามประกาศรับสมัคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 นั้น มีผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 324 คน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานกรุงเทพมหานคร  อาคารปัญจภูมิ ชั้น 7 ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ ดังรายละเอียดในประกาศรายชื่อที่แนบ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง)  ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ยื่นแบบรายงานผลการตรวจเลือด (แบบฟอร์มของ สพฐ.) พร้อมทั้งผลตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการ ขอให้นำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการตรวจเลือดของ สพฐ.ด้านล่าง)


          สำหรับผู้ที่ต้องสอบ HSK  สพฐ. กำหนดสอบในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานกรุงเทพมหานคร อาคารปัญจภูมิ ชั้น 7  ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบ HSK กำหนดการสอบ พร้อมแผนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ได้  (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง)*** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่ ***
            สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  


          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          โทร 02-2885748-9
          อีเมล์ : teacherscholar@hotmail.com
 —————————————————————————


แหล่งที่มา :
สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.