(UPDATE) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน รุ่น3

ประกาศด่วนที่สุด


ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 3  ประจำปี 2553
—————————————————–


          ตามที่ สพฐ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2553 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปี 2555 นั้น


         สพฐ. ขอประกาศชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ดังรายชื่อที่แนบ (คลิกดาวน์โหลดด้านล่าง)


*** ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนทุกคนปฏิบัติดังนี้


          1. แจ้งยืนยันรับทุนตามแบบฟอร์มที่แนบทันทีที่ทราบข่าว โดยตอบกลับทางอีเมล teacherscholar@hotmail.com อย่างช้าไม่เกินวันที่ 19 มีนาคม 2553  หากไม่ยืนยันภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์


 


          2. รายงานตัวเข้าเรียน ป.บัณฑิต (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เรียน ป.บัณฑิต)


              2.1 มหาวิทยาลัยบูรพา รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต และปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553  เวลา 9.00 น.  ณ ห้อง QS 1-206 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1


    


              2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา และปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553  เวลา 9.00 น.  ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารโรงแรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ทั้งนี้ ขอให้ผู้เรียน ป.บัณฑิตทุกคนนำเอกสารหลักฐานตามประกาศ


ไปให้ครบถ้วนในวันรายงานตัว


——————————————————–


   ** หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามที่


         สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 


         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


         โทร 02-2885748-49


         อีเมล: teacherscholar@hotmail.com