(Update 13/07/60) การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

 

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560       < คลิกดาวน์โหลด >
     
2. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค       
  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560  < คลิกดาวน์โหลด >
     
 4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ที่ 16/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
     
5.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 17/2560         
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
     
6. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 18/2560             
  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
7. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
8. หนังสือ ที่ ศธ 02133/1842
  เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
  วันที่ 25 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
9. หนังสือ ที่ ศธ 02133/5950
  เรื่อง การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
  วันที่ 25 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
   
10. หนังสือ ที่ ศธ 0206.5/ว 11
  เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  วันที่ 28 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
11. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 598/2560
  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค
  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
14. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 613/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
15. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 614/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
16. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 615/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
17. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 616/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
18. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 617/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
19. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 618/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
20. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 619/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
21. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 620/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
22. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 621/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
23. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 622/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
24. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 623/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
25. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 624/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
26. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 625/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
27. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 626/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
28. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 627/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
29. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 628/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
30. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 629/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
31. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 630/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
32. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 631/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
33. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 632/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
34. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 633/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
35. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 634/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
36. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 635/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
37. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 636/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
38. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 637/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
39. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 638/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
40. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 639/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
41. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 640/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
42. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ของผู้ได้รับการคัดเลือก ในการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Top