World Class University

หารือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
(World Class University)

ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้อง MOC โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมหารือ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด “นโยบายมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง” โดยหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของนโยบายดังกล่าวคือ การส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัยก้าวไปสู่การเป็น World Class University

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) มานำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของโครงการ เพื่อเตรียมการก่อนนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายที่จะคัดเลือกมหาวิทยาลัย 3-4 แห่งที่มีศักยภาพอยู่แล้วเข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ ได้มอบ สกอ. จัดทำข้อมูลรายละเอียดที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ในประเด็นต่างๆ ได้แก่

– ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อจะได้สื่อสารให้สังคมรับรู้ร่วมกันต่อไป

– การจัดทำหลักเกณฑ์และกติกา เพื่อให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลต่างๆ กลับมา และเป็นการพิจารณาถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพื่อที่จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณได้ตรงจุด อันจะส่งผลให้สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

– เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกของประเทศต่างๆ ว่ามีกฎกติกาอย่างไรบ้าง เพื่อนำกลับมาพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่า ในการยกระดับมหาวิทยาลัยของไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ควรจะต้องดำเนินการด้านใด หรือต้องเพิ่มเติมในจุดใดบ้าง


ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
6/1/2559